ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คำว่า "หอพัก"หมายถึง หอพักนิสิต ภายใต้การดูแลของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา คำว่า "ผู้เช่า"หมายถึงลูกค้า แบ่งประเภทดังนี้ (1) แขกและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย / หรือ (2) นิสิตที่ขอสำรองห้องพักและขอใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของหอพัก การร้องขอทั้งหมดนี้ทำอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหอพักนิสิต ภายใต้การดูแลของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา หอพักขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยข้อตกลงนี้ผู้เช่าตกลงที่จะยอมรับและยินยอมด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะมีผลในช่วงเวลาของการเข้าพักของหอพัก

   1. ห้องพัก
    • หอพักอนุญาตให้เฉพาะ ผู้เช่า ที่มีอยู่ในรายชื่อการขอใช้ห้องสำหรับวัตถุประสงค์ในการอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิการเข้าพักของผู้เช่าให้กับบุคคนอื่น ๆ
    • ผู้เช่ามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาสภาพของห้องพัก รวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆภายในห้อง ผู้เช่ายินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของสัญญาเช่าห้องพัก
   2. ข้อกำหนดของห้องพัก
    • หอพักขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดห้องพัก (ตามประเภทของห้องพักที่ผู้เช่าร้องขอ) ตามความเหมาะสม
    • หอพักขอสงวนสิทธิ์ในกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงห้องพัก ตามความเหมาะสม สำหรับการจัดการ การดูแลบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัยและอื่น ๆ
   3. อัตราค่าธรรมเนียมการเช่าห้องพักและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ
    • หอพักขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ
    • หอพักขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขตัวอักษร และ / หรือ แก้ไขตัวเลขที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการคำนวณ ในการจัดทำสัญญาฉบับนี้ และแผ่นป้ายประกาศที่ติดอยู่บนกระดานสำหรับติดป้ายประกาศ ผู้เช่ามีหน้าที่ติดตาม และตรวจสอบประกาศบนกระดานสำหรับติดป้ายประกาศอย่างสม่ำเสมอ
   4. การชำระเงินและการฝากเงิน
    • ผู้เช่า สามารถชำระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านทางการฝาก / โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน (ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี: 386-1-00442-9) โดยผู้เช่าจะรับผิดชอบในการฝาก / โอนเงินจำนวนที่ถูกต้อง ตามข้อกำหนดของหอพักภายในระยะเวลาที่กำหนดและจะชำระเงินก่อนเข้าพักอาศัย
    • หอพักขอเรียกเก็บเงินค่ามัดจำห้องพัก จำนวน 2,000 บาทสำหรับนิสิต (สำหรับผู้เช่าปัจจุบันที่ต่อสัญญาฉบับใหม่ จะมีการเรียกเก็บค่ามัดจำ 2,000 บาทเช่นกัน)
    • หอพักจะทำการคืนเงินค่ามัดจำให้เต็มจำนวนในกรณีของผู้เช่าที่ไม่มีหนี้ที่เกิดจากการเข้าพักอาศัย เช่นค่าเช่าห้องพักที่ยังติดค้าง, ค่าสาธารณูปโภคที่ยังติดค้าง, ค่าความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับห้องพัก และค่าบริการอื่นๆที่ยังติดค้าง ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่หอพักตรวจสอบแล้วว่าไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น และผู้เช่าย้ายออกเรียบร้อยแล้ว
    • รายการต่อไปนี้จัดเป็น "หนี้" จะถูกหักออกจากจำนวนเงินมัดจำ:
     • ค่าสาธารณูปโภคที่ยังค้างชำระ เช่นค่าไฟฟ้า ( คิดอัตราค่าไฟฟ้าในราคา 6 บาทต่อหนึ่งหน่วยการใช้ไฟฟ้า)
     • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายของอุปกรณ์ และ / หรือทรัพย์สินภายในห้องพักและสิ่งปลูกสร้าง
     • การสูญหายของกุญแจห้องพัก จะคิดค่าบริการ 100 บาท กุญแจห้องพักจะต้องทำการส่งคืนให้กับหอพัก ในวันที่ครบกำหนดขอย้ายออก ถ้าผู้เช่าไม่ทำการคืนกุญแจห้องพัก จะคิดค่าบริการ 100 บาท เช่นกัน
    • กรณีที่มี "หนี้" มากกว่าจำนวนเงินมัดจำ ผู้เช่าจะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติมให้ครบจำนวน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
    • ค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด จะถูกเรียกเก็บตามจำนวนของผู้เช่าภายในห้องที่ทางหอพักกำหนดไว้ให้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า จะคิดค่าบริการตามจำนวนของผู้เช่าในห้องพักนั้นๆ ตั้งแต่ 1 / 2 / 3 หรือ 4 คนที่อยู่ในห้องพัก
   5. การยกเลิกสัญญา
    • หอพักขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาเช่าในทุกๆกรณี ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
    • ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าเกินกำหนดของหอพัก
    • การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ของหอพักนิสิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
    • ห้ามสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพักโดยเด็ดขาด (หากฝ่าฝืน ผู้เช่าจะถูกเชิญออกจากหอพักทันที โดยไม่มีการคืนเงินค่าเช่าและเงินมัดจำหอพัก)
    • มีอาวุธและวัตถุระเบิดอยู่ในครอบครอง รวมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืน เช่น BB Gun ด้วย
    • การต่อสู้และการใช้ความรุนแรงทั้งทางวาจาและทางกายภาพ
    • การเก็บสะสมหรือเล่นดอกไม้ไฟ รวมไปถึงวัตถุอันตรายอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น
    • การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย
    • จะไม่มีการคืนเงินค่าเช่าและค่ามัดจำหอพัก ในกรณีที่นิสิตละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ของหอพักนิสิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
   6. ความเสียหายและความรับผิดชอบ
    • ผู้เช่าจะเห็นด้วยกับการใช้ห้องเพื่อจุดประสงค์ในการเข้าพักของผู้เช่าเท่านั้น ผู้เช่าจะไม่ใช้ห้องเพื่อหาผลประโยชน์อื่น ๆ และ / หรือให้คนอื่นอยู่ในห้องของผู้เช่า และไม่อนุญาตให้ทำการให้เช่าช่วงเพื่อหวังผลกำไร
    • เช่าไม่ได้รับอนุญาต ให้เพิ่มเติม แก้ไข และ / หรือ ปรับเปลี่ยนห้องพักหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร จากเดิม รวมไปถึงห้ามทำการติดตั้งอุปกรณ์หรือวัสดุใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต จากทางหอพักนิสิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
    • ผู้เช่าไม่ได้รับอนุญาต ที่จะใช้อุปกรณ์ใด ๆ หรือทรัพย์สินในห้อง หรืออาคาร ในวิธีที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการใช้งานทั่วไป
    • อย่าทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในห้องพัก หอพักจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ และ / หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งของมีค่านั้นๆ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
    • ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในห้องพักและทรัพย์สินภายในห้องพัก ซึ่งมีผลมาจากการกระทำของตัวผู้เช่าเองหรือไม่ก็ตาม ผู้เช่าจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งอาจรวมถึงค่าปรับและ / หรือค่าเช่าในช่วงระยะเวลาของการซ่อมแซมด้วย
   7. ข้อกำหนดและเงื่อนไข
    • ห้องพัก มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (ต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต) ร่วมถึง แขกและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เช่าเท่านั้น สำหรับนิสิต: ห้องพักมีแบบพักร่วมกัน ตั้งแต่ สอง สาม และสี่คน เท่านั้น (ขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพัก) และ สำหรับห้องพักเดี่ยว หอพักมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตช่วยงานหอพักในตำแหน่ง ผู้ประสานงานทั่วไป (RC) เท่านั้น
    • การทำซ้ำกุญแจห้องพักเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด.
    • ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในห้องพัก
    • ผู้เช่าสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเข้ามาใช้ภายในห้องพักได้
    • ไม่อนุญาตให้ทำการย้ายอุปกรณ์ใด ๆ และ / หรือเฟอร์นิเจอร์ ภายในห้องพัก
    • ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์หรือนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องพัก
    • ไม่มีการคืนเงินค่าเช่า ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
    • การตัดสินใจของหอพักถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการโต้แย้งไม่ว่ากรณีใดๆ
 

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้ทุกประการ