วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา

///วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา

วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา

[ดาวน์โหลดประกาศ]

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่              / ๒๕๖๑

เรื่อง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน

ครั้งที่  ๐๐๑ / ๒๕๖๑

—————————-

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและเต่งตั้งเป็นลูกจ้างซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๖๔ สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงาน ประกอบกับหนังสือ ที่ ศธ ๖๒๒๒/๑๗๑๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก

๑.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ ๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

                  ก.  คุณสมบัติทั่วไป

(๑)  ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๑ (๒) (ค) มีสัญชาติไทย

(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๔)  สำเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ. กำหนด

                  ข.  ลักษณะต้องห้าม

(๑)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. กำหนด

(๓)  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น

(๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗)  เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา

และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้

หรือกฎหมายอื่น

(๑๐) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชาการหรือเข้าปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระทำการทุจริตในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

(๑๑) เป็นผู้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

(๑๒) เป็นผู้เคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

๑.๒  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน”หรือ “รอผลการสอบ” วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณา

๑.๓  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด

 

๒.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

๒.๑  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

๒.๒  มีความเข้าใจในการจ่ายเงินสด หรือเช็ค ให้กับอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ

๒.๓  จัดทำเอกสารการจ่ายเงินลงระบบบัญชี ลงบัญชีในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

๒.๔  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.๕  มีความสามารถในการในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

๒.๖  มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีมีจิตบริการ

๒.๗  มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบ เสียสละ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานได้

 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://buuic.buu.ac.th หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ในวันและเวลาทำการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม – ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.  หลักฐานการสมัคร

๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด  ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว

และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

๔.๒  สำเนาหลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ (Certificate)

และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

๔.๓  กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้นำใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล มาแสดง

๔.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

๔.๕  สำเนาหลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย)

๔.๖  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการฝึกอบรม การผ่านงาน ประวัติย่อ เป็นต้น

๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร       วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง          จำนวน  ๓๐  บาท

๖.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ    วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ http://buuic.buu.ac.th

๗.  กำหนดการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก

 

วัน/เวลา ที่สอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

 

 

 

สอบภาคปฏิบัติ/สอบข้อเขียน

– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน

และความเข้าใจในระบบบัญชี

– คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางด้านบัญชี

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘, ๓๐๙

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง IC ๒๐๖ ชั้น ๒

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์

 

๘.  ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ http://buuic.buu.ac.th อนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย และสัญญาค้ำประกัน ณ ชั้น ๑ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยให้จัดหาบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ค้ำประกันลงนามในสัญญาฯ ตามลำดับ ดังนี้

๑.  บิดาหรือมารดา หรือ

๒.  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือ

๓.   ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตาม (๑) และ (๒) ค้ำประกันได้ให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ำประกัน คือ

  • ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นผู้ค้ำประกัน
  • ผู้ค้ำประกันซึ่งปฏิบัติงานเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

เหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตาม (๓) จะต้องมีหลักฐานมาแสดง เช่น ใบมรณะบัตร

ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้ำประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

(ลงชื่อ)              กุมุทินี วรสุวรรณ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

By | 2018-03-05T16:43:02+00:00 March 5th, 2018|Job Vacancy|0 Comments

About the Author: