Your Future Starts Today @ BUUIC

/Your Future Starts Today @ BUUIC
Your Future Starts Today @ BUUIC 2018-05-12T19:50:41+00:00

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUUIC)
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ 8 สาขาวิชาดังนี้
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
 • สาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ

หลักสูตร 2 ปริญญา

 • Appalachian State University, North Carolina, USA หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • Southern New Hampshire University, USA หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 • Purdue Calumet University, USA หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • Southern Cross University, Australia หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • Montpellier Business School, France สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • BHMS, Switzerland หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • IMI, Switzerland สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม

ผู้ที่สนใจหลักสูตรนานาชาติสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ BUUIC’s Office
ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 – 16.00
โทร 0-3810-2571
Email: buuic@buu.ac.th