B.B.A. in Business Administration (Finance)

/B.B.A. in Business Administration (Finance)
B.B.A. in Business Administration (Finance) 2019-05-21T09:21:49+00:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต B.B.A.
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)

ในหลักสูตรนี้จะเน้นเรียนในเรื่องของทฤษฎีต่างๆ ในการวางแผนการจัดระเบียบการเงิน เรียนรู้เรื่องการเงินอย่างรอบด้าน หลักสูตรที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักวิชาด้านการเงินอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์การเงิน การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ นโยบายด้านการเงินและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสในการทำงาน

  • นักบริหารความเสี่ยง
  • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  • นักบริหารการเงิน
  • โบรกเกอร์

ผู้ที่สนใจหลักสูตรนานาชาติสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ BUUIC’s Office
ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 – 16.00
โทร 0-3810-2571
Hotline 0917956288
Line: @BUUIC

 เพิ่มเพื่อน 

Email: buuic@buu.ac.th