หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต B.B.A.

/หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต B.B.A.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต B.B.A. 2020-03-27T12:26:11+00:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต B.B.A.

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
Business Administration (Finance)

ในหลักสูตรนี้จะเน้นเรียนในเรื่องของทฤษฎีต่างๆ ในการวางแผนการจัดระเบียบการเงิน เรียนรู้เรื่องการเงินอย่างรอบด้าน หลักสูตรที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักวิชาด้านการเงินอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์การเงิน การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ นโยบายด้านการเงินและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสในการทำงาน

 • นักบริหารความเสี่ยง
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • นักบริหารการเงิน
 • โบรกเกอร์

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์การ การจัดระบบสายงาน สายการบังคับบัญชาและโครงสร้างองค์กร การทำแผนธุรกิจ การวางแผนและวิเคราะห์เกี่ยวกับการตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และธุรกิจการเงิน อาชีพอิสระอื่น ๆ และส่วนงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร โดยจะสามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)
Business Administration (Marketing)

น้องๆ ที่เรียนหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ การตลาดมุมมองใหม่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การประเมินแบรนด์ การนำเสนอคุณค่าให้กับลูกค้าธุรกิจ การพัฒนากรอบความคิดใหม่ แนวทางในการบริหารจัดกการการตลาดใหม่ๆ ที่มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนบนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึง Digital Marketing

โอกาสในการทำงาน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์การ การจัดระบบสายงาน สายการบังคับบัญชาและโครงสร้างองค์กร การทำแผนธุรกิจ การวางแผนและวิเคราะห์เกี่ยวกับการตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และธุรกิจการเงิน อาชีพอิสระอื่น ๆ และส่วนงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร โดยจะสามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 • นักการตลาด
 • นักสื่อสารการตลาด
 • นักสร้างแบรนด์
 • นักวิเคราะห์ผู้บริโภค
 • ที่ปรึกษาการตลาด
 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 • ผู้บริหารการตลาดระดับสูง

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
Business Administration (International Business Management)

น้องๆ ที่เรียนในสาขาวิชานี้ เราจะเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ องค์ความรู้สมัยใหม่ เราเตรียมความพร้อมให้น้องๆ เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ฝึกให้น้องๆ รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในการแข่งขันทางธุรกิจในทุกวันนี้

โอกาสในการทำงาน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์การ การจัดระบบสายงาน สายการบังคับบัญชาและโครงสร้างองค์กร การทำแผนธุรกิจ การวางแผนและวิเคราะห์เกี่ยวกับการตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และธุรกิจการเงิน อาชีพอิสระอื่น ๆ และส่วนงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร โดยจะสามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 • ผู้ประกอบการ
 • ฝ่ายต่างประเทศขององค์กร
 • ที่ปรึกษาการลงทุน
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management

น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทางโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นระบบคลังสินการ การจัดส่งทางธุรกิจ การขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งทางภาคตะวันออก ต้องการบุคลากรทางด้านนี้ค่อนข้างมาก

โอกาสในการทำงาน

 • ธุรกิจทางโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็น ทางเดินเรือ ทางการบิน
 • ฝ่ายจัดซื้อ
 • งานImport – Export
 • นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • นักวางแผน
 • นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ

 

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
International Hospitality and Tourism Management

ในหลักสูตร น้องๆ สามารถเลือกเอกภายในได้ ว่าน้องจะเรียนเน้นไปทางด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว ธุรกิจไมซ์ การประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร น้องๆ อีกทั้งน้องสามารถฝึกประสบการเรียนจริงได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน

โอกาสในการทำงาน

 • ธุรกิจด้านบริการและการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการจัดประชัมและสัมมนา
 • ไกด์
 • นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว
 • ผู้จัดการโรงแรม
 • เชฟ
 • ทำงานในกลุ่มการจัด Event
 • พนักงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
 • นักพัฒนาการท่องเที่ยว
 • นักส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

ผู้ที่สนใจหลักสูตรนานาชาติสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ BUUIC’s Office
ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 – 16.00
โทร 0-3810-2571
Line: @BUUIC

 เพิ่มเพื่อน 

Email: buuic@buu.ac.th