B.B.A. INTERNATIONAL HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT

/B.B.A. INTERNATIONAL HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
B.B.A. INTERNATIONAL HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT 2019-05-21T09:22:29+00:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต B.B.A.
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ

ในหลักสูตร น้องๆ สามารถเลือกเอกภายในได้ ว่าน้องจะเรียนเน้นไปทางด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว ธุรกิจไมซ์ การประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร น้องๆ อีกทั้งน้องสามารถฝึกประสบการเรียนจริงได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน

โอกาสในการทำงาน

  • ธุรกิจด้านบริการและการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการจัดประชัมและสัมมนา
  • ไกด์
  • นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว
  • ผู้จัดการโรงแรม
  • เชฟ  
  • ทำงานในกลุ่มการจัด Event
  • พนักงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
  • นักพัฒนาการท่องเที่ยว
  • นักส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้ที่สนใจหลักสูตรนานาชาติสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ BUUIC’s Office
ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 – 16.00
โทร 0-3810-2571
Hotline 0917956288
Facebook: @buuic
Line: @BUUIC

 เพิ่มเพื่อน 

Email: buuic@buu.ac.th