B.B.A. in Business Administration (International Business Management)

/B.B.A. in Business Administration (International Business Management)
B.B.A. in Business Administration (International Business Management) 2019-05-21T09:23:31+00:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต B.B.A.
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

น้องๆ ที่เรียนในสาขาวิชานี้ เราจะเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ องค์ความรู้สมัยใหม่ เราเตรียมความพร้อมให้น้องๆ เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ฝึกให้น้องๆ รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในการแข่งขันทางธุรกิจในทุกวันนี้

โอกาสในการทำงาน

  • ผู้ประกอบการ
  • ฝ่ายต่างประเทศขององค์กร
  • ที่ปรึกษาการลงทุน
  • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ผู้ที่สนใจหลักสูตรนานาชาติสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ BUUIC’s Office
ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 – 16.00
โทร 0-3810-2571-2
Hotline 0917956288
Facebook: @buuic
Line: @BUUIC

 เพิ่มเพื่อน 

Email: buuic@buu.ac.th