Research Publication

Home > Research > Research Publication

Research Publication

2022

การวิเคราะห์ผลประเมินมาตรฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโฮมสเตย์ตามเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

BUUIC Authors: Parinya Nakpathom, Krittipat Pitchayadejanant, Rachata Channoi

Reference: ปริญญา นาคปฐม, กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์, รชฏ จันทร์น้อย และวรรณวิภา หรูสกุล. (2565). การวิเคราะห์ผลประเมินมาตรฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโฮมสเตย์ตามเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 16(1), 87-99.

Factors affecting student’s motivation for online learning during Covid-19: Case study at Burapha University International College

BUUIC Authors: Titiyoot Nuengchamnong

Reference: Chootanon, C., Nuengchamnong, T., & Chatrakamollathas, S. (2022). Factors affecting student’s motivation for online learning during Covid-19: Case study at Burapha University International College. Vocational Education Central Region Journal, 6(1), na..

Green Last-Mile Route Planning for Efficient E-Commerce Distribution.

BUUIC Authors: Siwaporn Kunnaphapdeeleart, James Vincent Johnson

Reference: Siwaporn Kunnapapdeelert; James Vincent Johnson; Passarin Phalitnonkiat. (2022). Green last-mile route planning for efficient e-commerce distribution. Engineering Management in Production and Services, 14(1), 1-12.

Mature Firm Innovation: Can Effectual Logic Be Emulated?

BUUIC Authors: Lee Norris Miller, Rungnapha Khamung

Reference: Lee Norris Miller, Rungnapha Khamung, Heather Lynnine Miller, Dissatat Prsertsakul. (2022). Mature Firm Innovation: Can Effectual Logic Be Emulated?. International Journal of Design Management and Professional Practice, 2(1), 10-25.

Quality of Life of Thai Employees under COVID-19 Pandemic

BUUIC Authors: Nuchjaree Pookkaman

Reference: Pookkaman, Nuchjaree. (2022). Quality of Life of Thai Employees under COVID-19 Pandemic. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 16(2), 13-24.

2021

Examining the Relationship between Job Stress and Job Satisfaction of Hotel’s Front of House Staffs in Pattaya City, Thailand.

BUUIC Authors: Vorrapob Vivatvanit

Reference: Vivatvanit, Vorrapob. (2021). Examining the Relationship between Job Stress and Job Satisfaction of Hotel’s Front of House Staffs in Pattaya City, Thailand.. HRD Journal, 12(2), 86-98.

Macoreconomic factors influencing stock market index: Case study in Thailand.

BUUIC Authors: Toungporn Pinudom

Reference: Pinudom, T., Kunnapapdeelert, S., Phalitnonkiat, P., & Jayankura Na Ayuaddhya, S. (2021). Macoreconomic factors influencing stock market index: Case study in Thailand. International Journal of Research in Commerce and Management Studies, 3(3), 67-76.

Restaurant selection of Thai Free Individual Traveler (FIT) by using conjoint analysis approach

BUUIC Authors: Louis Jean Stanislas Dembinski

Reference: K. Pitchayadejanant, L. Dembinski, P. Seesavat, P. Yimsiri, S. Amonpon, R. Suprina. (2021). Restaurant selection of Thai Free Individual Traveler (FIT) by using conjoint analysis approach. Routledge, 2021(1), 9.

Striving for a new normal after the Covid-19 pandemic: taking small businesses at Bangsaen Beach as an example

BUUIC Authors: Rungnapha Khamung

Reference: Khamung, R. & Hsu, P. (2021). Striving for a new normal after the Covid-19 pandemic: taking small businesses at Bangsaen Beach as an example. Journal of Tourism and Culture Change, 4(1), 1-17.

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อธุรกิจ E-commerce

BUUIC Authors: Pekhanang Yodmanee

Reference: เปขณางค์ ยอดมณี. (2564). ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อธุรกิจ E-commerce. วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก, 10(14), 40-48.

Capacitated Vehicle Routing Problem for Thailand’s Steel Industry via Saving Algorithms การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยด้วยวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม BUUIC Authors: Siwaporn Kunnaphapdeeleart Reference: Kunnapapdeelert S. and Thawnern C. (2021). Capacitated Vehicle Routing Problem for Thailand’s Steel Industry via Saving Algorithms. Journal of System and Management Sciences, 11(2), 171-181.

Government Aided Rural Product Promotion and Development – An Empirical Study of Thailand and Australia.

BUUIC Authors: Sudip Debkumar Chatterji

Reference: Mr.Debkumar Sudip , Chatterjee Sunit. (2021). Government Aided Rural Product Promotion and Development -An Empirical Study of Thailand and Australia. Global Academic Journal of Humanities and Social Sciences, 2021(3), 16-25.

Love becomes hate? or love is blind? Moderating effects of brand love upon consumers’ retaliation towards brand failure.

BUUIC Authors: Kongkidakarn Sakulsinlapakorn

Reference: Zhang, Y., Zhang, J., and Sakulsinlapakorn, K. (2021). Love becomes hate? or love is blind? Moderating effects of brand love upon consumers’ retaliation towards brand failure. Journal of Product & Brand Management, 30(3), 415-432.

Promotion of Organic Agricultural Products: Consumers’ Cognition, Attitude, and Perspective towards Marketing Factors.
การส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์: ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และปัจจัยทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค.

BUUIC Authors: Parinya Nakpathom, Krittipat Pitchayadejanant

Reference:  สุณี หงษ์วิเศษ, ปริญญา นาคปฐม, กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ และธนวัฒน์ พิมลจินดา. (2021). Promotion of Organic Agricultural Products: Consumers’ Cognition, Attitude, and Perspective towards Marketing Factors. -, 17(1), -.

Tips on Scholarly Publishing for Psychology Faculty and Graduate Students Worldwide.

BUUIC Authors: Thaksaorn Srisangkhajorn

Reference: Svare, B., R. Pongruegphant, S. Thepmongkorn, T. Srisangkhajorn, D. Pornpattananangkul, W. Boonyasiriwat P. Tevichapong, J. Warangkana, L Nguyen, L Chua- Garcia and M. Reyes. (2021). Tips on Scholarly Publishingfor Psychology Faculty and Graduate Students Worldwide. International Psychology Bulletin, 25(1), 1-20.

Value Propositions in Crowdfunding Projects.

BUUIC Authors: Thaksaorn Srisangkhajorn

Reference:Thaksaorn Srisangkhajorn, James Vincent Johnson. (2021). Value Propositions in Crowdfunding Projects. Organizational Cultures: An International Journal, 2021(21), 75-89.

Analyzing the effect of supply chain strategies and collaboration on performance improvement using MIMIC model.

BUUIC Authors: Siwaporn Kunnaphapdeeleart​

Reference: Siwaporn Kunnapapdeelert , Krittipat Pitchayadejanant. (2021). Analyzing the effect of supply chain strategies and collaboration on performance improvement using MIMIC model. International Journal of Industrial Engineering and Management, 12(3), 207-216.

A Case Study of Code-Switching among Thai Waiters in a Cambridge, UK Restaurant.

BUUIC Authors: Nicola Prin

Reference: Nicola Prin. (2021). A Case Study of Code-Switching among Thai Waiters in a Cambridge, UK Restaurant.. MANUSYA: Journal of Humanities., 24(2021), 106-125.

A Process of Change for Tourism Destination Management: Renewal Strategies for Small Businesses at the Bangsaen Beach after the COVID-19 Pandemic.
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการจัดการแหล่งท่องเที่ยว: กลยุทธ์เพื่อการเริ่มใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ชายหาดบางแสน หลังการแพร่ระบาดของโควิด -19

BUUIC Authors: Rungnapha Khamung

Reference: Khamung, R. & Hsu, P. (2021). A Process of Change for Tourism Destination Management: Renewal Strategies for Small Businesses at the Bangsaen Beach after the COVID-19 Pandemic. Change Management: An International Journal, 21(1), 73-93.

Capacitated Vehicle Routing Problem for Thailand’s Steel Industry via Saving Algorithms.

BUUIC Authors: Siwaporn Kunnaphapdeeleart

Reference:  Kunnapapdeelert S. and Thawnern C. (2021). Capacitated Vehicle Routing Problem for Thailand’s Steel Industry via Saving Algorithms. Journal of System and Management Sciences, 11(2), 171-181.

Infinite arguments and semantics of dialectical proof procedures.

BUUIC Authors: Phan Minh Thang

Reference: Thang, Phan Minha, Dung, Phan Minhb, Pooksook, Jirapornc. (2021). Infinite arguments and semantics of dialectical proof procedures.. Argument & Computation., 12(3), 1-37.

Confidence Creation of Entrepreneurs Towards Thailand Tourism Standard.
การสร้างความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่มีต่อเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Confidence Creation of Entrepreneurs Towards Thailand Tourism Standard.)

BUUIC Authors: Parinya Nakpathom, Krittipat Pitchayadejanant, Pussarin Phalitnonkiat, Siwaporn Kunnaphapdeeleart

Reference:  ปริญญา นาคปฐม, กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์, ภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ และศิวพร คุณภาพดีเลิศ. (2021). Confidence Creation of Entrepreneurs Towards Thailand Tourism Standard. Christian University Journal, 27(2), 1-16.

2020

A Conceptual Exploration of the Use of Locus of Control for Pre-Employment Testing.
การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการใช้โลกัสเพื่อควบคุมการทดสอบก่อนการจ้างงาน

BUUIC Authors: Lee Norris Miller, Rungnapha Khamung.

Reference : Lee Norris Miller, Rungnapha Khamung. (2563). การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการใช้โลกัสเพื่อควบคุมการทดสอบก่อนการจ้างงาน. วารสารนานาชาติความหลากหลายขององค์กร, 20(1), 15-23.

Behavioral Intentions of Radio Frequency Identification Users at Hospitals in Thailand.

BUUIC Authors : Phalitnonkiat, P., Kunnapapdeelert, S., & Pitchayadejanant, K.

Reference : Phalitnonkiat, P., Kunnapapdeelert, S., & Pitchayadejanant, K. (2020). Behavioral Intentions of Radio Frequency Identification Users at Hospitals in Thailand. HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY, 21(2), 30-39.

Hybrid SEM-neural networks for predicting electronics logistics information system adoption in Thailand healthcare supply chain.

BUUIC Authors : Kunnapapdeelert, S., & Pitchayadejanant, K.

Reference : Kunnapapdeelert, S., & Pitchayadejanant, K. (2020). Hybrid SEM-neural networks for predicting electronics logistics information system adoption in Thailand healthcare supply chain. International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling, 11(1), 54-68.

Potential of Experience Tourism Destinations in Chon Buri, Rayong, Chanthaburi and Trat
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

BUUIC Authors : ณรงค์  พลีรักษ์, และปริญญา  นาคปฐม

Reference : ณรงค์  พลีรักษ์, และปริญญา  นาคปฐม. (2563). ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, 15(2), 77-91.

Link: 

Student Engagement Toward Multimedia in an English for Academic Purpose Class.

BUUIC Authors : Nicola Prin

Reference : Nicola Prin. (2020). Student Engagement Toward Multimedia in an English for Academic Purpose Class.. The International Journal of Technologies in Learning., 27(2), 37-49.

Thailand port throughput prediction via particle swarm optimization based neural network.

BUUIC Authors : Kunnapapdeelert, S., & Thepmongkorn, S

Reference : Kunnapapdeelert, S., & Thepmongkorn, S. (2020). Thailand port throughput prediction via particle swarm optimization based neural network. Journal of Applied Engineering Science, 18(3), 338-345.

Link: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1451-41172003338K

Tourism Destination Categorization and Creating Tourism Routes of Creative Cultural Tourism, Manorom District, Chainat Province. 
การจัดประเภทแหล่งท่องเที่ยว และการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

BUUIC Authors : ปริญญา นาคปฐม, ณรงค์ พลีรักษ์, เยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม และหทัยพัจณ์ พึ่งพุ่มแก้ว

Reference : ปริญญา นาคปฐม, ณรงค์ พลีรักษ์, เยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม และหทัยพัจณ์ พึ่งพุ่มแก้ว. (2563). การจัดประเภทแหล่งท่องเที่ยว และการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(1), -.

The Role of SMEs in Employment and Export to Economic Growth of Thailand

ผู้เขียนชื่อหลัก : ตวงพร พิณอุดม
ผู้เขียนร่วม : James Vincent Johnson

อ้างอิง : Pinudom, T., & Johnson, J. V. (2020). The Role of SMEs in Employment and Export to Economic Growth of Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 14(1), 20-28.

Competence Requirements for Logistics and Supply Chain Management Students by Adopting BLM and APICS Competency Framework: An Importance-Expertise Matrix Analysis
ผู้เขียนชื่อแรก : สิรินทร เทพมังกร
ผู้เขียนชื่อหลัก : กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์

อ้างอิง :

Thai Adolescent’s Perceived Benefits of Physical Activity at Fitness.
การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายในสถานการออกกำลังกายของวัยรุ่นไทย
ผู้เขียนชื่อแรก : ธิติยุติ เนื่องจำนงค์

Reference : Nuengchamnong, T., & Chatrakamollathas, S. (2020). Thai Adolescent’s Perceived Benefits of Physical Activity at Fitness. TEST Engineering & Management, 83(2), 30400-30407.

Macroeconomic factors influencing stock market index: Case study in Thailand.
ผู้เขียนชื่อแรก : ศิวพร คุณภาพดีเลิศ

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อธุรกิจ E-commerce.
ผู้เขียนชื่อแรก : เปขณางค์ ยอดมณี