วิทยาลัยนานาชาติประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนนิกส์ e-bidding​